Mô hình cơ cẩu tổ chức quản lý ma trận.

Đặc điêm cùa mô hình: Mô hình này ngoài người lãnh đạo theo tuyến và người lãnh đạo chức năng còn có những người lãnh đạo theo các đề án nhằm phối hợp hoạt động đê thực hiện một sô dự án nào đó. Các nhân viên theo tuyến và chức năng đều gắn với việc thực hiện một số đề án hay một sản phẩm nhất định và sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì họ lại trở về vị trí cũ của mình. Cơ cấu ma trận có hai dạng như:
+ Cơ cấu đề án – ma trận: Ở đây người lãnh đạo lập ra một nhóm đặc biệt để thực hiện một đề án nào đó và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của người lãnh đạo canhoecolifecapitol.com.
+ Cơ cấu chức năng – ma trận: Ở đây người ta tạo ra một bộ phận để giám sát thúc đẩy sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm Ecolife Capitol.
Ưu điểm của mô hình: Với mô hình này ta thấy nó có tính năng động cao dễ chuyển nhân viên từ việc này sang việc khác và do đó việc sử dụng nhân viên có hiệu quả hơn.
Nhược điểm của mô hình: Mô hình này chỉ nên áp dụng cho những mục tiêu ngắn và trung hạn mà không nên áp dụng cho những mục tiêu dài hạn.
Mô hình cơ cẩu tổ chức theo chương trình – mục tiêu
Đặc điểm của mô hình: Mô hình này chi áp dụng cho các chưorng trình mục tiêu và khi kết thúc giải thể. Ở mô hình này có bộ phận chuyên tổ chức và điều phối các quan hệ ngang giữa các bộ phận cùng cấp và từ cấp cao đến cấp thấp để thực hiện các chương trình – mục tiêu. Mô hình này có thể có hai dạng là quản lý theo sản phẩm và quản lý theo dự án.
Ưu điểm cùa mô hình: Với mô hình này có ưu điểm cơ bản là kết hợp được tính mục tiêu và tính năng động.
Nhược điểm cùa mô hình: Mô hình này chỉ áp dụng cho các chương trình mục tiêu.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow