quy hoạch không gian đô thị công cộng phải được đảm bảo

Quy hoạch không gian sinh hoạt công công phải đám bảo
Nhu cầu giao tiếp nghỉ ngơi giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân trong đơn vị ở.
Đám bảo phù hợp với lối sống sinh hoạt cộng đồng vốn có phù hợp với khả năng kinh tế của nhân dân truyền thống văn hoá là yếu tố rất quan trọng.
Đáp ứng nhu cầu đa dạng trong việc sứ dụng không gian khu cư trú chung cư Mường Thanh Nha Trang.
Có thẩm mỹ cao. góp phần tạo bản sắc cho mỗi đơn vị ở (tính địa phương).
Khó có thê định lượng cụ thê về quy mô diện tích cho từng dơn vị ở vì nó phụ thuộc vào tính chất và đặc điểm vật lý tương quan về vị trí của đơn vị ớ với các khu chức năng khác thuộc đô thị. Tuy nhiên cần có giới hạn trong một khoảng định lượng cụ thể đế trên cơ sở đó hình thành một cơ cấu hợp lý cho việc tổ chức không gian. Không gian sinh hoạt công cộng cần có tí lệ thích ứng tỉ lệ đó là 50 – 70% tổng diện tích không gian công cộng. Không gian sinh hoạt công cộng mặt khác cần phải đảm bảo nhu cầu đa dạng trong việc sử dụng không gian với cấu trúc phong phú hài hoà. Điều đó phụ thuộc vào việc định hình không gian đơn vị ở và phân bố các khu chức năng trong không gian sinh hoạt công cộng. Không gian sinh hoạt công cộng sẽ không phát huy tối đa hiệu quả nếu nó không tận dụng hiệu quả nhất hệ thống các không gian trống cây xanh mặt nước sân vườn bãi trống… hiện có.
Do đó việc tổ chức không gian sinh hoạt công cộng cần phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
Quy hoạch hệ thống không gian mớ (open space) đô thị làm cơ sớ đê hình thành giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt công cộng.
Không gian sinh hoạt công cộng cần được tổ chức trong mối quan hệ hữu cơ giữa không gian cá thể không gian bán công cộng và không gian công cộng ngay trong phạm vi đơn vị ớ. Có nghĩa là không gian sinh hoạt công cộng đóng vai trò là không gian trung gian và bao gồm các không gian trên.
Các yếu tô cấu thành không gian sinh hoạt cồng cộng như sân bãi cây xanh mặt nước đường dạo tiểu cảnh… cần gắn bó mật thiết với quy hoạch chung của đơn vị ớ và cúa cả đô thị. Do đó vị trí cũng như quy mô của chúng được xác định trên cơ sớ của giải pháp quy hoạch ứng với mỗi đơn vị ở cụ thể giải pháp cũng như quy mô đều có khác nhau.
Vị trí và quy mô của không gian sinh hoạt công cộng phụ thuộc vào sự phân bô quy mô dân sỏ cùa đơn vị ờ và phạm vi thu hút của chúng. Tầm ánh hướng hay bán kính phục vụ cùa chúng phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế xã hội. môi trường nhân văn và sự đồng bộ giữa không gian sinh hoạt công cộng với không gian phục vụ cóng cộng. Việc tổ chức không gian sinh hoạt công cộng sẽ quyết định đến cấu trúc phân bô hệ thông các yếu tố cấu thành không gian đến sự hình thành các môi trường giao tiếp hàng ngày và cải thiện rõ rệt chất lượng của cuộc sống của khu ớ và cả đô thị.
Không gian sinh hoạt công cộng trên cơ sớ xây dựng môi trường giao tiếp dựa trên mối quan hệ hữu cơ giữa không gian cá thế không gian bán công cộng và không gian công cộng vốn là một yêu cầu quan trọng đảm bảo mối quan hệ riêng tư và cộng đồng.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow