tự do

tu-do

Để họ tự do

Để họ tự do Yếu tố tạo động thứ hai là sự tự do (như đã đế cập trong chương 7). Mọi người thích được tự do tối đa khi làm việc. Hãy tập để...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow