tích cực và hạn chế trong mô hình chuyển tiếp kinh tế thị trường tại Trung Quốc

Cải cách nhà ớ tại Trung Quốc đạt được những kết quá như:
+ Giảm trợ cấp nhà nước đối với nhà ớ.
+ Giải toá gánh nặng của Nhà nước trong cung cấp nhà ớ.
+ Chi phí cho nhà ớ của hộ gia đình tâng lên chung cư Five Star Kim Giang.
+ Lưu thông vốn dầu tư cho nhà ớ + Khuyên khích sớ hữu nhà.
+ Hợp pháp hoá việc tiêu thụ nhà ớ.
+ Thiết lập một thị trường thứ cấp đối với nhà ớ.
Bên cạnh những mặt đạt được còn có những hạn chế như:
+Vấn dề thiếu nhà ở vẫn còn.
+ Vấn đề về khả nãng chi trả cho nhà ớ.
+ Về tiếp cận nhà ớ đôi với người có thu nhập thấp.
+ Loại bó những công trình được báo dưỡng kém + Mức lương tãng không kịp với mức tãng tiền thuê nhà.
Chính sách phát triển thành phó và đô thị hoá trong thời kỳ mới cúa Trung Quốc cần dược suy tính trên các mặt như:
+ Tạo diều kiện để đô thị tăng trướng tích cực thúc đấy tiến trình đô thị hoá.
+ Dự báo tiến trình đô thị hoá với thái độ tích cực và đáng tràn trọng
+ Phát triển chăm sóc các đỏ thị mang tính quốc tế và đô thị tầm cỡ thê giới
+ Trực tiếp khuyến khích sự phát triển tổng thể một sô thành phô quy mó lớn và
quy mô vừa.
+ Coi trọng việc xây dựng các khu liên kết các thành phố.
+ Phát triển đô thị với điều kiện chú trọng tài nguyên có hạn.
+ Tăng nhanh tiến trình đô thị hoá điếm dân cư nông thôn thị tràn thị tứ.
+ Xây dựng hệ thống đô thị tương ứng với tầm cỡ tiềm lực quốc gia.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow